Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ψηφίζουν οι Έλληνες - Τα πλεονεκτήματα της έναντι άλλων εταιρικών μορφών

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, ρυθμίζεται με το Ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016 και 4541/2018, έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμα και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά αποτελέσματα του Γ.Ε.Μ.Η από το 2012 μέχρι και σήμερα σταθερά αυξάνεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων να ιδρύσουν την ως άνω Εταιρεία που χαρακτηριστικό είναι πως πλέον μια στις δυο εταιρείες που συστήνονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η είναι ΙΚΕ. Oι λόγοι της ραγδαίας αύξησης του ποσοστού ίδρυσης ΙΚΕ αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης, το κόστος, την ευθύνη έναντι τρίτων, τη φορολόγηση και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί και τέλος τη δυνατότητα που δίνεται για εξωκεφαλαιακές εισφορές και αποσύνδεση της εταιρικής μορφής με το κεφάλαιο.

Αναλυτικότερα:

  • Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης του ΓΕΜΗ, αλλά, μπορεί να γίνει η σύσταση ΙΚΕ επιχείρησης και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και χωρίς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 
  • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ.(άρθρο 43 ν. 4072/2012), και ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις ΑΕ.
  • Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται από δικηγόρο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται μόνο σε ένα παράβολο των 70 ευρώ. Το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%.(άρθρο 49-50 ν.4072/2012)
  • Η επωνυμία σχηματίζεται από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί ή από άλλες λεκτικές ενδείξεις και πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή το ακρωνύμιο Ι.Κ.Ε(άρθρο 44 ν. 4072/2012).
  • Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για 12 έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.(άρθρο 46 ν. 4072/2012).
  • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας (άρθρο45ν.4072/2012).
  • Για τις υποθέσεις που, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.(άρθρο 48ν. 4072/2012)
  • Οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της(άρθρο 54ν.4072/2012)
  • Οι εισφορές των εταίρων μπορεί να είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό μερίδιο εκπροσωπεί ένα μόνο είδος εισφοράς.  Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.(άρθρο 78 ν.4072/2012)
  • Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου (δηλαδή απο τα μερίσματα)/ Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Συμπέρασμα

Αναμφισβήτητα, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με άλλες εταιρικές μορφές, όμως, όλα αυτά διαφοροποιούνται από επιχειρηματική πρωτοβουλία σε άλλη και το ορθό θα είναι πριν την οποιαδήποτε επιχειρηματική εκκίνηση να απευθυνθείτε για παροχή νομικών και οικονομοτεχνικών συμβουλών.